Info TKJ, Mars / Maaliskuu 2024

Hej tennisspelare / Hei tennispelaajat!

Här är nyheter och information från TKJ. / Tässä uutisia ja tietoa TKJ:ltä.

2023, vilket år! / 2023, mikä vuosi!

TKJ:s årsberättelse för 2023 presenterades på årsmötet och finns publicerad på www.tkj.fi. Det var ett händelserikt år!

TKJ:n vuosikertomus vuodelta 2023 esiteltiin vuosikokouksessa ja on julkaistu osoitteessa www.tkj.fi. Oli tapahtumarikas vuosi!

Några av föreningens juniorer!
Osa yhdistyksen junioreista!

 Medlem 2024 / Jäsen 2024

Under 2024 planeras flera aktiviteter för dig som medlem och det är dags att betala årets medlemsavgift för att kunna ta del av dessa.

Vuoden 2024 aikana sinulle jäsenenä on suunnitteilla useita aktiviteetteja ja on aika maksaa tämän vuoden jäsenmaksu, jotta voit osallistua niihin.

Som medlem i TKJ får du inbjudningar till klubbens aktiviteter, du får rabatt på planhyran i Tenniscenter, samt kan spela gratis på UPM-planerna sommartid. Du kan dessutom representera föreningen i nationella tävlingar, delta i lokalt Rankingspel och mycket mer!

TKJ:n jäsenenä saat kutsuja seuran toimintaan, saat alennuksen tenniskeskuksen kentän vuokrauksesta ja voit pelata UPM-kentillä kesän aikana ilmaiseksi. Voit myös edustaa yhdistystä kansallisissa kilpailuissa, osallistua paikallisiin Ranking-peleihin ja paljon muuta!

Medlemsavgiften för 2024 beslutades av årsmötet till 40€ för vuxna och 20€ för juniorer. Betalning sker till TKJ:s bankkonto via bifogad blankett:

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 40 € aikuiset ja 20 € juniorit. Maksu suoritetaan TKJ:n pankkitilille oheisella lomakkeella:

OBS! Notera att TKJ bytte bank för något år sedan. Säkerställ att du betalar till det rätta kontonumret: FI59 1544 3000 2988 72

HUOMIO! Huomaa, että TKJ vaihtoi pankkia muutama vuosi sitten. Varmista, että maksat oikeaan tilinumeroon: FI59 1544 3000 2988 72

Medlemslista och WhatsApp / Jäsenlista ja WhatsApp

När du betalar medlemsavgiften för 2024, meddela också till tennis@multi.fi. Vi skapar en ny medlemslista och planerar en WhatsApp-grupp för snabb information endast till medlemmar.

Maksaessasi vuoden 2024 jäsenmaksua, ilmoita siitä myös osoitteeseen tennis@multi.fi. Luomme uutta jäsenlistaa ja suunnittelemme WhatsApp-ryhmän nopeaa tietoa varten vain jäsenille.

Vi kommer även fortsatt att också skicka e-post samt publicera nyheter på föreningens hemsida. WhatsApp-gruppen blir ett komplement.

Jatkamme myös sähköpostien lähettämistä ja uutisten julkaisemista yhdistyksen verkkosivuilla. WhatsApp-ryhmä täydentää.

Ny styrelse / Uusi hallitus

TKJ:s årsmöte valde följande styrelse för 2024: Magnus Berglund (ordförande), Mimmi West (vice ordförande), Joakim Järn (kassör), Christer Björklund (medlem), Patrick Björklund (medlem) och Bjarne Häggblom (medlem). Till suppleanter valdes Simon Hedman och Carl-Johan Strömberg.

TKJ:n vuosikokous valitsi hallituksen vuodelle 2024: Magnus Berglund (puheenjohtaja), Mimmi West (varapuheenjohtaja), Joakim Järn (rahastonhoitaja), Christer Björklund (jäsen), Patrick Björklund (jäsen) ja Bjarne Häggblom (jäsen). Varajäseniksi valittiin Simon Hedman ja Carl-Johan Strömberg.

Styrelsen önskar förslag på vad ni medlemmar vill se för aktiviteter under året. Kontakta tennis@multi.fi eller någon i styrelsen med din idé. Vi önskar även hjälp vid talkotillfällen under året. Var med och utveckla tennisen i Jakobstadsregionen!

Hallitus haluaa ehdotuksia siitä, mitä jäsenet haluavat nähdä vuoden aikana. Ota yhteyttä tennis@multi.fi tai johonkin keskustelupalstalla olevaan ideaan. Haluamme myös apua keskustelutilaisuuksiin vuoden aikana. Ole mukana kehittämässä tennistä Pietarsaaren alueella!

Tennisträning för juniorer / Tennisharjoituksia junioreille

På tisdagar klockan 17-19 tränar två juniorgrupper med barn i åldern 6-15 år. Väntelista finns och ny träningsperiod börjar i april. Läs mer om juniorträningen i årsberättelsen för 2023 på www.tkj.fi.

Tiistaisin klo 17-19 kaksi junioriryhmää harjoittelee 6-15-vuotiaiden lasten kanssa. On jonotuslista ja uusi koulutuskausi alkaa huhtikuussa. Lue lisää juniorikoulutuksesta vuoden 2023 vuosikertomuksesta osoitteessa www.tkj.fi.

Betalning av träningsavgift för perioden 23 januari – 12 mars (8 ggr) görs till TKJ:s bankgiro (FI59 1544 3000 2988 72). Pris 24€/junior + medlemsavgift 20€. Medlemskap betalas en (1) gång per år och gäller hela 2024.

Koulutusmaksu kaudelta 23.1.-12.3. (8 kertaa) maksetaan TKJ:n tilisiirrolla (FI59 1544 3000 2988 72). Hinta 24 €/juniori + jäsenmaksu 20 €. Jäsenyys maksetaan kerran (1) vuodessa ja on voimassa koko vuoden 2024.

Juniorträningen fortsätter med ny period. Mer info inom kort. Meddela tränare eller tennis@multi.fi om ni vill fortsätta.

Junioriharjoittelu jatkuu uudella jaksolla. Lisätietoja pian. Ilmoita valmentajalle tai tennis@multi.fi, jos haluat jatkaa.

Tennisträning för vuxna / Tennisharjoituksia aikuisille

Nybörjare: Vi planerar att anordna mikrokurser för vuxna nybörjare; en kurs för damer och en för herrar.

Aloittelija: Aiomme järjestää mikrokursseja aikuisille aloittelijoille; yksi kurssi naisille ja yksi miehille.

Grundläggande teknik (forehand, backhand, serve, volley och fotarbete) lärs ut av tränare klockan 19-20, därefter ingår eget spel på två planer kl 20-21.

Perustekniikka (forehand, backhand, serve, volley ja jalkatyö) opetetaan valmentajien toimesta klo 19-20, sitten klo 20-21 mukana oma peli kahdella kentällä.

Varje mikrokurs är 2 st tillfällen á 2h (totalt 4h). Pris totalt 30€/person. Max antal deltagare är 6 st. Allt överskott tillfaller TKJ:s juniorverksamhet.

Jokainen mikrokurssi on 2 2 tunnin mittaista istuntoa (yhteensä 4 tuntia). Hinta yhteensä 30 €/hlö. Maksimi osallistujamäärä on 6. Kaikki ylijäämä menee TKJ:n junioritoimintaan.

Meddela ditt intresse till tennis@multi.fi för mer information.

Kerro kiinnostuksestasi osoitteeseen tennis@multi.fi saadaksesi lisätietoja.

Vana spelare: Vi planerar även teknik- och taktikträning för vuxna medlemmar som redan spelar tennis. Mer info skickas under mars månad till medlemmar som betalar årets medlemsavgift.

Maustettuja pelaajia: Suunnittelemme myös tekniikka ja taktiikka koulutus jo tennistä pelaaville aikuisille jäsenille. Vuosijäsenmaksun maksaville jäsenille lähetetään lisätietoja maaliskuun aikana.

Styrelsen / Hallitus

tennis@multi.fi

www.tkj.fi

www.facebook.com/tkj.fi