Uutiset

Pietarsaaren Tennishalli Oy hakee uutta yrittäjää tai hallimestaria

Tämä on Pietarsaaren Tennishalli Oy:n viesti:

Pietarsaaren Tennishalli on yleishyödyllinen yritys ja hallissamme pelataan tennistä, sulkapalloa, Pingistä ja Squashia. Hallissa on vapaata tilaa myös muulle toiminnalle tarvittaessa.

Haemme yrittäjää tai hallimestaria, joka vastaisi hallin päivittäisen toiminnan pyörittämisestä. Yrittäjä huolehtisi myös kahvilatoiminnasta ja mahdollisesta urheilutarvikemyynnistä.

Yrittäjä vastaisi hallin ajanvarauksesta ja koordinoisi toimintaa hallia käyttävien seurojen ja tahojen välillä. Hallin siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen kuuluu yrittäjän vastuulle.

Jos sinulla on ideoita ja energiaa hallimme toiminnan mailapelitoiminnan kehittämiseen, niin kuulemme mielellämme ajatuksiasi niihin liittyen. Siinä tapauksessa toivomme yhteydenottoasi ja kuulemme mielellämme ajatuksia konseptista hallin toiminnan osalta. Juuri sinä voit olla se henkilö, jota me etsimme.

Hakemuksen voit lähettää osoitteeseen stefan.hedman@posti.com tai jos haluat lisätietoja ennen hakemuksen lähettämistä voit soittaa numeroon 0400562211.

Hakemukset tulee lähettää viimeistään 9.6.2024.

Info TKJ, Mars / Maaliskuu 2024

Hej tennisspelare / Hei tennispelaajat!

Här är nyheter och information från TKJ. / Tässä uutisia ja tietoa TKJ:ltä.

2023, vilket år! / 2023, mikä vuosi!

TKJ:s årsberättelse för 2023 presenterades på årsmötet och finns publicerad på www.tkj.fi. Det var ett händelserikt år!

TKJ:n vuosikertomus vuodelta 2023 esiteltiin vuosikokouksessa ja on julkaistu osoitteessa www.tkj.fi. Oli tapahtumarikas vuosi!

Några av föreningens juniorer!
Osa yhdistyksen junioreista!

 Medlem 2024 / Jäsen 2024

Under 2024 planeras flera aktiviteter för dig som medlem och det är dags att betala årets medlemsavgift för att kunna ta del av dessa.

Vuoden 2024 aikana sinulle jäsenenä on suunnitteilla useita aktiviteetteja ja on aika maksaa tämän vuoden jäsenmaksu, jotta voit osallistua niihin.

Som medlem i TKJ får du inbjudningar till klubbens aktiviteter, du får rabatt på planhyran i Tenniscenter, samt kan spela gratis på UPM-planerna sommartid. Du kan dessutom representera föreningen i nationella tävlingar, delta i lokalt Rankingspel och mycket mer!

TKJ:n jäsenenä saat kutsuja seuran toimintaan, saat alennuksen tenniskeskuksen kentän vuokrauksesta ja voit pelata UPM-kentillä kesän aikana ilmaiseksi. Voit myös edustaa yhdistystä kansallisissa kilpailuissa, osallistua paikallisiin Ranking-peleihin ja paljon muuta!

Medlemsavgiften för 2024 beslutades av årsmötet till 40€ för vuxna och 20€ för juniorer. Betalning sker till TKJ:s bankkonto via bifogad blankett:

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 40 € aikuiset ja 20 € juniorit. Maksu suoritetaan TKJ:n pankkitilille oheisella lomakkeella:

OBS! Notera att TKJ bytte bank för något år sedan. Säkerställ att du betalar till det rätta kontonumret: FI59 1544 3000 2988 72

HUOMIO! Huomaa, että TKJ vaihtoi pankkia muutama vuosi sitten. Varmista, että maksat oikeaan tilinumeroon: FI59 1544 3000 2988 72

Medlemslista och WhatsApp / Jäsenlista ja WhatsApp

När du betalar medlemsavgiften för 2024, meddela också till tennis@multi.fi. Vi skapar en ny medlemslista och planerar en WhatsApp-grupp för snabb information endast till medlemmar.

Maksaessasi vuoden 2024 jäsenmaksua, ilmoita siitä myös osoitteeseen tennis@multi.fi. Luomme uutta jäsenlistaa ja suunnittelemme WhatsApp-ryhmän nopeaa tietoa varten vain jäsenille.

Vi kommer även fortsatt att också skicka e-post samt publicera nyheter på föreningens hemsida. WhatsApp-gruppen blir ett komplement.

Jatkamme myös sähköpostien lähettämistä ja uutisten julkaisemista yhdistyksen verkkosivuilla. WhatsApp-ryhmä täydentää.

Ny styrelse / Uusi hallitus

TKJ:s årsmöte valde följande styrelse för 2024: Magnus Berglund (ordförande), Mimmi West (vice ordförande), Joakim Järn (kassör), Christer Björklund (medlem), Patrick Björklund (medlem) och Bjarne Häggblom (medlem). Till suppleanter valdes Simon Hedman och Carl-Johan Strömberg.

TKJ:n vuosikokous valitsi hallituksen vuodelle 2024: Magnus Berglund (puheenjohtaja), Mimmi West (varapuheenjohtaja), Joakim Järn (rahastonhoitaja), Christer Björklund (jäsen), Patrick Björklund (jäsen) ja Bjarne Häggblom (jäsen). Varajäseniksi valittiin Simon Hedman ja Carl-Johan Strömberg.

Styrelsen önskar förslag på vad ni medlemmar vill se för aktiviteter under året. Kontakta tennis@multi.fi eller någon i styrelsen med din idé. Vi önskar även hjälp vid talkotillfällen under året. Var med och utveckla tennisen i Jakobstadsregionen!

Hallitus haluaa ehdotuksia siitä, mitä jäsenet haluavat nähdä vuoden aikana. Ota yhteyttä tennis@multi.fi tai johonkin keskustelupalstalla olevaan ideaan. Haluamme myös apua keskustelutilaisuuksiin vuoden aikana. Ole mukana kehittämässä tennistä Pietarsaaren alueella!

Tennisträning för juniorer / Tennisharjoituksia junioreille

På tisdagar klockan 17-19 tränar två juniorgrupper med barn i åldern 6-15 år. Väntelista finns och ny träningsperiod börjar i april. Läs mer om juniorträningen i årsberättelsen för 2023 på www.tkj.fi.

Tiistaisin klo 17-19 kaksi junioriryhmää harjoittelee 6-15-vuotiaiden lasten kanssa. On jonotuslista ja uusi koulutuskausi alkaa huhtikuussa. Lue lisää juniorikoulutuksesta vuoden 2023 vuosikertomuksesta osoitteessa www.tkj.fi.

Betalning av träningsavgift för perioden 23 januari – 12 mars (8 ggr) görs till TKJ:s bankgiro (FI59 1544 3000 2988 72). Pris 24€/junior + medlemsavgift 20€. Medlemskap betalas en (1) gång per år och gäller hela 2024.

Koulutusmaksu kaudelta 23.1.-12.3. (8 kertaa) maksetaan TKJ:n tilisiirrolla (FI59 1544 3000 2988 72). Hinta 24 €/juniori + jäsenmaksu 20 €. Jäsenyys maksetaan kerran (1) vuodessa ja on voimassa koko vuoden 2024.

Juniorträningen fortsätter med ny period. Mer info inom kort. Meddela tränare eller tennis@multi.fi om ni vill fortsätta.

Junioriharjoittelu jatkuu uudella jaksolla. Lisätietoja pian. Ilmoita valmentajalle tai tennis@multi.fi, jos haluat jatkaa.

Tennisträning för vuxna / Tennisharjoituksia aikuisille

Nybörjare: Vi planerar att anordna mikrokurser för vuxna nybörjare; en kurs för damer och en för herrar.

Aloittelija: Aiomme järjestää mikrokursseja aikuisille aloittelijoille; yksi kurssi naisille ja yksi miehille.

Grundläggande teknik (forehand, backhand, serve, volley och fotarbete) lärs ut av tränare klockan 19-20, därefter ingår eget spel på två planer kl 20-21.

Perustekniikka (forehand, backhand, serve, volley ja jalkatyö) opetetaan valmentajien toimesta klo 19-20, sitten klo 20-21 mukana oma peli kahdella kentällä.

Varje mikrokurs är 2 st tillfällen á 2h (totalt 4h). Pris totalt 30€/person. Max antal deltagare är 6 st. Allt överskott tillfaller TKJ:s juniorverksamhet.

Jokainen mikrokurssi on 2 2 tunnin mittaista istuntoa (yhteensä 4 tuntia). Hinta yhteensä 30 €/hlö. Maksimi osallistujamäärä on 6. Kaikki ylijäämä menee TKJ:n junioritoimintaan.

Meddela ditt intresse till tennis@multi.fi för mer information.

Kerro kiinnostuksestasi osoitteeseen tennis@multi.fi saadaksesi lisätietoja.

Vana spelare: Vi planerar även teknik- och taktikträning för vuxna medlemmar som redan spelar tennis. Mer info skickas under mars månad till medlemmar som betalar årets medlemsavgift.

Maustettuja pelaajia: Suunnittelemme myös tekniikka ja taktiikka koulutus jo tennistä pelaaville aikuisille jäsenille. Vuosijäsenmaksun maksaville jäsenille lähetetään lisätietoja maaliskuun aikana.

Styrelsen / Hallitus

tennis@multi.fi

www.tkj.fi

www.facebook.com/tkj.fi

Inbjudan: TKJ Årsmöte / Vuosikokous 2024

Jakobstads Tennisklubb rf – Pietarsaaren Tenniskerho ry
Årsmöte – Vuosikokous 29.01.2024 kl. 18:00 Tenniscenter.


Välkommen på TKJ:s årsmöte måndag den 29.01.2024 klockan 18:00 vid Tenniscenter i Jakobstad. Kaffe serveras.

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas. Kokouksen avaus.
 2. Årsmötet konstateras lagligt och beslutförbart. Närvarande konstateras. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteanminen. Todetaan läsnäolijat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Val av protokolljusterare. Pöytäkirjatarkastajien valinta.
 5. Föredras bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittely.
 6. Fastställande av bokslutet. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Styrelsen och de redovisningsskyldigas ansvarsfrihet. Vastuuvapauden myöntäminen.
 8. Medlemsavgifter beslutas. Förslag är Vuxen 40€, Junior 20€. Jäsenmaksun vahvistaminen. Ehdotus aikuisille 40 €, junioreille 20 €.
 9. Val av ordförande, viceordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä varajäsentä.
 10. Val av verksamhetsgranskare. Toiminnantarkastajien valinta.
 11. Budget och verksamhetsplan för 2024. Budjetti ja toimintasuunnitelma.
 12. Övriga ärenden. Muut asiat.
 13. Mötets avslutande. Kokouksen päättäminen.

Kutsu: Tennisharjoittelu junioreille HT 2023

Aloitamme juniorien tenniskoulun uuden kauden 5. syyskuuta. Ensimmäinen harjoittelujakso on 8 viikkoa ja päättyy 31. lokakuuta.

Jatkamme myös jäsenille lauantaisin ilmaisella perhetennisellä.

Lue lisää täältä: Kutsu tennisharjoittelu juniorit HT 2023 (pdf)

Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian!

OBS! Myötätkö ilmoittautumisajan? Ota yhteyttä Magnukseen tai lähetä sähköpostia tennis@multi.fi tullaksesi kokeilemaan.

Mats Backmanin muistolle

Mats Backman oli aktiivinen jäsen TKJ:ssä. Hän oli aina mukana seuramme toiminnassa niin kilpailuissa kuin talkoissa. Valitettavasti Mats menehtyi vaikeaan sairauteen, vaikka hän pyrki siitäkin saamaan erävoiton viimeiseen saakka.

 Kukkien sijaan sovimme Tennisklubben Jakobstadin (TKJ) puolesta, että toivoisimme jäseniämme muistamaan ja kunnioittamaan edesmenneen Mats Backmanin muistoa tekemällä lahjoituksen Syöpäsäätiön tilille Nordea FI20 2344 1800 0032 29 (BIC: NDEAFIHH). Keräysvarat ohjataan kotimaisen syöpätutkimuksen hyväksi.

Näin teet lahjoituksen:

 • Tee lahjoitus: Nordea FI20 2344 1800 0032 29 (BIC: NDEAFIHH)
 • Merkitse lahjoituksen viestikenttään: Mats Backman ja muistajan/muistajien nimet.

TKJ-kuukausikirje Maaliskuu 2023

Hei kaikki tenniskerholaiset!

Uusi tennisvuosi on alkanut ja vuosikokouksessa valittu uusi hallitus on alkanut suunnitella seuralle toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023-24.

Puheenjohtaja                                Olli Ahava                                           040-5852 486 olli.ahava@hotmail.com

Varapuheenjohtaja                      Patrick Björklund                          050-3083 664 putti.bjorklund@gmail.com

Sihteeri                                                Magnus Berglund                          +46 709402 566 magnus.berglund@kinglet.se

Rahastonhoitaja                            Joakim Järn                                       044-7815 339 joakim.jarn@katterno.fi

Jäsen                                                     Diana Kass                                          050-5814 939 diana.kass@ovph.fi

Jäsen                                   Christer Björklund               044-2310 803 christer.bjorklund80@gmail.com

Toimintasuunnitelmassa on keskiössä seuran palvelut seuran jäsenille. Miten voimme kehittää tenniskulttuuria seurassamme ja samalla tuottaa seuran jäsenille mukavia ja antoisia hetkiä tenniksen parissa? Nämä kysymykset ovat meillä toiminnan suunnittelussa mukana ja eritoten toivomme saada mahdollisimman monen jäsenen mukanaolon toimintaamme.

Meillä on painopisteenä edelleenkin junioritoiminta, joka lähti vuosi sitten varsin mallikkaasti alkuun. Tänä vuonna on tarkoitus saada juniorivalmennus ympärivuotiseksi ja lisätä mahdollisuuksien mukaan harjoituskertoja nuorille.

Vuosikokouksessa päätettiin pitää seuran liittymismaksu ennallaan: jäsenet 30 € ja juniorit 20 €. Jäsenmaksulla saat monia etuja, joten liityhän mukaan:

 • saat postia seuralta ajankohtaisista aiheista
 • saat alennuksen TennisCenterin tennistunneista
 • voit pelata kesäisin UPM:n kentillä ilmaiseksi
 • voit osallistua seuran kilpailuihin ja valmenneukseen
 • Voit edustaa seuraa erilaisissa tenniskilpailuissa
 • Voit osallistua tennisliiton järjestämiin tennistapahtumiin
 • Saat pelaajalisenssin mukana vakuutuksen tarvittaessa
 • Voit lukea Tennislehden internetissä
 • Pääset vaikuttamaan seuran toimintaan
 • Voit kouluttaa itsesi tenniksen opettamiseen tai valmentamiseen
 • Voit koettaa mihin omat pelitaitosi riittävät seuratasolla, piiritasolla tai valtakunnallisella tasolla
 • Löydät pelikaverin kaksinpeliin, nelinpeliin tai sekanelinpeliin

Liitteestä löydät maksuohjeet! Kiitokset

Jos sinulla on ehdotuksia ja palautetta seuralle, niin ota yhteyttä meihin kaikkiin hallitusten jäseniin.

TKJ:n hallituksen puolesta

Olli Ahava

Puheenjohtaja

Inbjudan: TKJ Årsmöte / Vuosikokous 2023

Välkommen på TKJ:s årsmöte måndag den 30.01.2023 klockan 18:00 vid Tenniscenter i Jakobstad. Kaffe serveras.

Jakobstads Tennisklubb rf – Pietarsaaren Tenniskerho ry
Årsmöte – Vuosikokous 30.01.2023 kl. 18:00 Tenniscenter.
Klubbrummet Tennishalli, klubihuone

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas av klubbens vice ordförande Patrick Björklund. Kokouksen avaus.
 2. Årsmötet konstateras lagligt och beslutförbart. Närvarande konstateras. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteanminen. Todetaan läsnäolijat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Val av protokolljusterare. Pöytäkirjatarkastajien valinta.
 5. Föredras bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittely.
 6. Fastställande av bokslutet. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Styrelsen och de redovisningsskyldigas ansvarsfrihet. Vastuuvapauden myöntäminen.
 8. Medlemsavgiften föreslås till 30 euro, Under 18 år 20 euro. Jäsenmaksun vahvistaminen.
 9. Val av ordförande, viceordförande samt 4 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 4 hallituksen jäsenten valinta sekä 2 varajäsentä.
 10. Val av verksamhetsgranskare. Toiminnantarkastajien valinta.
 11. Budget och verksamhetsplan för 2023. Budjetti ja toimintasuunnitelma.
 12. Övriga ärenden. Muut asiat.
 13. Mötets avslutande. Kokouksen päättäminen.