Jakobstads Tennishall Ab söker en ny företagare eller hallmästare

Följande är information från Jakobstads Tennishall AB:

Jakobstads Tennishall är ett allmännyttigt företag och i vår hall spelas tennis, badminton, pingis och squash. I hallen finns ledigt utrymme också för annan aktivitet vid behov.

Vi söker en företagare som svarar för hallens dagliga verksamhet. Företagaren sköter också om caférörelsen och eventuell försäljning av sporttillbehör.

Företagaren svarar för tidsbokning och koordinering av föreningarnas och övriga spelares speltider. Ansvar över renlighet och ordning i hallen hör också till företagaren.

Ifall du har idéer och energi för att utveckla våra racketspel hör gärna av dig. Just du kan vara den person som vi söker.

Ansökningar skickas till stefan.hedman@posti.com. Har du ytterligare frågor ring 0400562211.

Ansökan inlämnas senast 9.6.2024.

Info TKJ, Mars / Maaliskuu 2024

Hej tennisspelare / Hei tennispelaajat!

Här är nyheter och information från TKJ. / Tässä uutisia ja tietoa TKJ:ltä.

2023, vilket år! / 2023, mikä vuosi!

TKJ:s årsberättelse för 2023 presenterades på årsmötet och finns publicerad på www.tkj.fi. Det var ett händelserikt år!

TKJ:n vuosikertomus vuodelta 2023 esiteltiin vuosikokouksessa ja on julkaistu osoitteessa www.tkj.fi. Oli tapahtumarikas vuosi!

Några av föreningens juniorer!
Osa yhdistyksen junioreista!

 Medlem 2024 / Jäsen 2024

Under 2024 planeras flera aktiviteter för dig som medlem och det är dags att betala årets medlemsavgift för att kunna ta del av dessa.

Vuoden 2024 aikana sinulle jäsenenä on suunnitteilla useita aktiviteetteja ja on aika maksaa tämän vuoden jäsenmaksu, jotta voit osallistua niihin.

Som medlem i TKJ får du inbjudningar till klubbens aktiviteter, du får rabatt på planhyran i Tenniscenter, samt kan spela gratis på UPM-planerna sommartid. Du kan dessutom representera föreningen i nationella tävlingar, delta i lokalt Rankingspel och mycket mer!

TKJ:n jäsenenä saat kutsuja seuran toimintaan, saat alennuksen tenniskeskuksen kentän vuokrauksesta ja voit pelata UPM-kentillä kesän aikana ilmaiseksi. Voit myös edustaa yhdistystä kansallisissa kilpailuissa, osallistua paikallisiin Ranking-peleihin ja paljon muuta!

Medlemsavgiften för 2024 beslutades av årsmötet till 40€ för vuxna och 20€ för juniorer. Betalning sker till TKJ:s bankkonto via bifogad blankett:

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 40 € aikuiset ja 20 € juniorit. Maksu suoritetaan TKJ:n pankkitilille oheisella lomakkeella:

OBS! Notera att TKJ bytte bank för något år sedan. Säkerställ att du betalar till det rätta kontonumret: FI59 1544 3000 2988 72

HUOMIO! Huomaa, että TKJ vaihtoi pankkia muutama vuosi sitten. Varmista, että maksat oikeaan tilinumeroon: FI59 1544 3000 2988 72

Medlemslista och WhatsApp / Jäsenlista ja WhatsApp

När du betalar medlemsavgiften för 2024, meddela också till tennis@multi.fi. Vi skapar en ny medlemslista och planerar en WhatsApp-grupp för snabb information endast till medlemmar.

Maksaessasi vuoden 2024 jäsenmaksua, ilmoita siitä myös osoitteeseen tennis@multi.fi. Luomme uutta jäsenlistaa ja suunnittelemme WhatsApp-ryhmän nopeaa tietoa varten vain jäsenille.

Vi kommer även fortsatt att också skicka e-post samt publicera nyheter på föreningens hemsida. WhatsApp-gruppen blir ett komplement.

Jatkamme myös sähköpostien lähettämistä ja uutisten julkaisemista yhdistyksen verkkosivuilla. WhatsApp-ryhmä täydentää.

Ny styrelse / Uusi hallitus

TKJ:s årsmöte valde följande styrelse för 2024: Magnus Berglund (ordförande), Mimmi West (vice ordförande), Joakim Järn (kassör), Christer Björklund (medlem), Patrick Björklund (medlem) och Bjarne Häggblom (medlem). Till suppleanter valdes Simon Hedman och Carl-Johan Strömberg.

TKJ:n vuosikokous valitsi hallituksen vuodelle 2024: Magnus Berglund (puheenjohtaja), Mimmi West (varapuheenjohtaja), Joakim Järn (rahastonhoitaja), Christer Björklund (jäsen), Patrick Björklund (jäsen) ja Bjarne Häggblom (jäsen). Varajäseniksi valittiin Simon Hedman ja Carl-Johan Strömberg.

Styrelsen önskar förslag på vad ni medlemmar vill se för aktiviteter under året. Kontakta tennis@multi.fi eller någon i styrelsen med din idé. Vi önskar även hjälp vid talkotillfällen under året. Var med och utveckla tennisen i Jakobstadsregionen!

Hallitus haluaa ehdotuksia siitä, mitä jäsenet haluavat nähdä vuoden aikana. Ota yhteyttä tennis@multi.fi tai johonkin keskustelupalstalla olevaan ideaan. Haluamme myös apua keskustelutilaisuuksiin vuoden aikana. Ole mukana kehittämässä tennistä Pietarsaaren alueella!

Tennisträning för juniorer / Tennisharjoituksia junioreille

På tisdagar klockan 17-19 tränar två juniorgrupper med barn i åldern 6-15 år. Väntelista finns och ny träningsperiod börjar i april. Läs mer om juniorträningen i årsberättelsen för 2023 på www.tkj.fi.

Tiistaisin klo 17-19 kaksi junioriryhmää harjoittelee 6-15-vuotiaiden lasten kanssa. On jonotuslista ja uusi koulutuskausi alkaa huhtikuussa. Lue lisää juniorikoulutuksesta vuoden 2023 vuosikertomuksesta osoitteessa www.tkj.fi.

Betalning av träningsavgift för perioden 23 januari – 12 mars (8 ggr) görs till TKJ:s bankgiro (FI59 1544 3000 2988 72). Pris 24€/junior + medlemsavgift 20€. Medlemskap betalas en (1) gång per år och gäller hela 2024.

Koulutusmaksu kaudelta 23.1.-12.3. (8 kertaa) maksetaan TKJ:n tilisiirrolla (FI59 1544 3000 2988 72). Hinta 24 €/juniori + jäsenmaksu 20 €. Jäsenyys maksetaan kerran (1) vuodessa ja on voimassa koko vuoden 2024.

Juniorträningen fortsätter med ny period. Mer info inom kort. Meddela tränare eller tennis@multi.fi om ni vill fortsätta.

Junioriharjoittelu jatkuu uudella jaksolla. Lisätietoja pian. Ilmoita valmentajalle tai tennis@multi.fi, jos haluat jatkaa.

Tennisträning för vuxna / Tennisharjoituksia aikuisille

Nybörjare: Vi planerar att anordna mikrokurser för vuxna nybörjare; en kurs för damer och en för herrar.

Aloittelija: Aiomme järjestää mikrokursseja aikuisille aloittelijoille; yksi kurssi naisille ja yksi miehille.

Grundläggande teknik (forehand, backhand, serve, volley och fotarbete) lärs ut av tränare klockan 19-20, därefter ingår eget spel på två planer kl 20-21.

Perustekniikka (forehand, backhand, serve, volley ja jalkatyö) opetetaan valmentajien toimesta klo 19-20, sitten klo 20-21 mukana oma peli kahdella kentällä.

Varje mikrokurs är 2 st tillfällen á 2h (totalt 4h). Pris totalt 30€/person. Max antal deltagare är 6 st. Allt överskott tillfaller TKJ:s juniorverksamhet.

Jokainen mikrokurssi on 2 2 tunnin mittaista istuntoa (yhteensä 4 tuntia). Hinta yhteensä 30 €/hlö. Maksimi osallistujamäärä on 6. Kaikki ylijäämä menee TKJ:n junioritoimintaan.

Meddela ditt intresse till tennis@multi.fi för mer information.

Kerro kiinnostuksestasi osoitteeseen tennis@multi.fi saadaksesi lisätietoja.

Vana spelare: Vi planerar även teknik- och taktikträning för vuxna medlemmar som redan spelar tennis. Mer info skickas under mars månad till medlemmar som betalar årets medlemsavgift.

Maustettuja pelaajia: Suunnittelemme myös tekniikka ja taktiikka koulutus jo tennistä pelaaville aikuisille jäsenille. Vuosijäsenmaksun maksaville jäsenille lähetetään lisätietoja maaliskuun aikana.

Styrelsen / Hallitus

tennis@multi.fi

www.tkj.fi

www.facebook.com/tkj.fi

Inbjudan: TKJ Årsmöte / Vuosikokous 2024

Välkommen på TKJ:s årsmöte måndag den 29.01.2024 klockan 18:00 vid Tenniscenter i Jakobstad. Kaffe serveras.

Jakobstads Tennisklubb rf – Pietarsaaren Tenniskerho ry
Årsmöte – Vuosikokous 29.01.2024 kl. 18:00 Tenniscenter.

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas. Kokouksen avaus.
 2. Årsmötet konstateras lagligt och beslutförbart. Närvarande konstateras. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteanminen. Todetaan läsnäolijat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Val av protokolljusterare. Pöytäkirjatarkastajien valinta.
 5. Föredras bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittely.
 6. Fastställande av bokslutet. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Styrelsen och de redovisningsskyldigas ansvarsfrihet. Vastuuvapauden myöntäminen.
 8. Medlemsavgifter beslutas. Förslag är Vuxen 40€, Junior 20€. Jäsenmaksun vahvistaminen. Ehdotus aikuisille 40 €, junioreille 20 €.
 9. Val av ordförande, viceordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä varajäsentä.
 10. Val av verksamhetsgranskare. Toiminnantarkastajien valinta.
 11. Budget och verksamhetsplan för 2024. Budjetti ja toimintasuunnitelma.
 12. Övriga ärenden. Muut asiat.
 13. Mötets avslutande. Kokouksen päättäminen.

Tennisskolan för juniorer börjar igen 23 januari 2024

Tennisskolan för juniorer börjar igen tisdag 23 januari. Meddela Magnus eller mejla tennis@multi.fi om du vill fortsätta (eller börja).

Period nr 1, 2024:

 • Från 23 januari till och med 12 mars.
 • Träningstider är tisdagar kl 17-18 eller kl. 18-19 beroende på ålder/spelstyrka.
 • Totalt 8 ggr. Pris totalt 24€/person för perioden + medlemskap junior 20€, eller medlemskap familj 60€ (vuxna och alla barn under 18 år). Medlemskap betalas en gång per år och gäller hela 2024. Läs mer: http://www.tkj.fi/medlemsskap/ 
 • Information om hur du betalar kommer efter att ni anmält er till träningen.
 • Juniorer som har deltagit tidigare prioriteras. Om det blir fullt tillämpas väntelista.
 • Alla tränare arbetar på talko och vi kommer under våren ha behov av fler hjälptränare som kan stötta.

Vi har ännu inte spel på lördagar. Återkommer med mer info om detta. Tills dess går det bra att boka planerna på egen hand via TennisCenter eller https://playtomic.io.

Frågor? Skriv meddelande till Magnus på WhatsApp: +46 709 402 566

Inbjudan: Tennisträning för juniorer HT 2023

Vi börjar med en ny säsong av tennisskolan för juniorer den 5 september. Den första träningsperioden är 8 veckor och avslutas 31 oktober.

Vi fortsätter även med gratis familjetennis på lördagar för medlemmar.

Läs mer här: Inbjudan tennisträning juniorer HT 2023 (pdf)

Anmälan snarast!

OBS! Missade du anmälningstiden? Kontakta Magnus eller mejla tennis@multi.fi för att komma och testa.

Till minnet av Mats Backman

Mats Backman var en aktiv medlem i TKJ. Han var alltid engagerad i klubbens verksamhet, både i tävlingar samt i diverse talkoarbeten.

Tyvärr avled Mats på grund av en allvarlig sjukdom, trots sitt tappra försök att vinna den matchen med att kämpa ända in i det sista.

Vi önskar på TKJ:s vägnar att våra medlemmar skall minnas och hedra minnet av Mats Backman genom att göra en donation till Cancerfondens konto, Nordea FI20 2344 1800 0032 29 (BIC: NDEAFIHH).

De insamlade medlen kommer att gå till stöd för cancerforskningen i Finland.

Donationen görs på följande sätt:

 • Donationen betalas in till: Nordea FI20 2344 1800 0032 29 (BIC: NDEAFIHH)
 • Ange Mats Backmans namn och samt namnen på minnespersonerna.

TKJ månadsbrev, mars 2023

Hej alla tennisklubbsmedlemmar!

Ett nytt tennisår har börjat och den nya styrelsen som valdes på årsmötet har börjat planera klubbens verksamhetsplan för åren 2023-24.

Ordförande                                        Olli Ahava                                           040-5852 486 olli.ahava@hotmail.com

Viceordförande                              Patrick Björklund                          050-3083 664 putti.bjorklund@gmail.com

Sekreterare                                        Magnus Berglund                          +46 709402 566 magnus.berglund@kinglet.se

Kassör                                                   Joakim Järn                                       044-7815 339 joakim.jarn@katterno.fi

Medlem                                               Diana Kass                                          050-5814 939 diana.kass@ovph.fi

Medlem                                               Christer Björklund                        044-2310 803 christer.bjorklund80@gmail.com

Verksamhetsplanen fokuserar på klubbens tjänster för medlemmarna. Hur kan vi utveckla tenniskulturen i vår klubb och samtidigt skapa trevliga och givande stunder i tennisen för klubbens medlemmar? Dessa frågor ingår i planeringen av vår verksamhet och vi hoppas framför allt att ha så många medlemmar som möjligt involverade i vår verksamhet.

Vårt fokus ligger fortfarande på juniorverksamheten, som började ganska bra för ett år sedan. I år är planen att ha juniorträningar året runt och om möjligt öka antalet träningstillfällen för ungdomarna.

Vid årsmötet beslutades att klubbens anslutningsavgift skulle vara oförändrad: medlemmar 30 € och juniorer 20 €. Genom att betala medlemsavgiften får du många fördelar, så gå med:

 • Du kan delta i föreningens träningsverksamhet och arrangemang
 • Du kan spela gratis sommartid utomhus på UPM-planerna
 • Du kan spela till förmånligare timpris inomhus i Tenniscenter
 • Du kan representera föreningen i olika tennistävlingar
 • Du kan delta i tennisevenemang som tennisförbundet arrangerar
 • Du kan ta en försäkring i samband med din spellicens vid behov
 • Du kan läsa Tennislehti på internet
 • Du kan skola dig själv till att undervisa tennis eller att bli en tennistränare
 • Du kan testa hur dina egna spelkunskaper räcker på föreningens nivå, regional nivå eller på nationell nivå
 • Du kan hitta andra spelare till singel-, dubbel- och mixedspel via klubbens andra medlemmar.

I bilagan hittar du betalningsinstruktioner! Tack

Om du har några förslag och synpunkter till klubben, vänligen kontakta styrelsemedlemmarna.

På TKJ’s styrelsens vägnar

Olli Ahava

Ordförande

Inbjudan: TKJ Årsmöte / Vuosikokous 2023

Välkommen på TKJ:s årsmöte måndag den 30.01.2023 klockan 18:00 vid Tenniscenter i Jakobstad. Kaffe serveras.

Jakobstads Tennisklubb rf – Pietarsaaren Tenniskerho ry
Årsmöte – Vuosikokous 30.01.2023 kl. 18:00 Tenniscenter.
Klubbrummet Tennishalli, klubihuone

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas av klubbens vice ordförande Patrick Björklund. Kokouksen avaus.
 2. Årsmötet konstateras lagligt och beslutförbart. Närvarande konstateras. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteanminen. Todetaan läsnäolijat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Val av protokolljusterare. Pöytäkirjatarkastajien valinta.
 5. Föredras bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittely.
 6. Fastställande av bokslutet. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Styrelsen och de redovisningsskyldigas ansvarsfrihet. Vastuuvapauden myöntäminen.
 8. Medlemsavgiften föreslås till 30 euro, Under 18 år 20 euro. Jäsenmaksun vahvistaminen.
 9. Val av ordförande, viceordförande samt 4 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 4 hallituksen jäsenten valinta sekä 2 varajäsentä.
 10. Val av verksamhetsgranskare. Toiminnantarkastajien valinta.
 11. Budget och verksamhetsplan för 2023. Budjetti ja toimintasuunnitelma.
 12. Övriga ärenden. Muut asiat.
 13. Mötets avslutande. Kokouksen päättäminen.

TKJ månadsbrev december 2022

Hej alla tennisklubbsmedlemmar!

Året går mot sitt slut och det är dags att tacka alla medlemmar i vår tennisklubb för det gångna året. Vi har haft ett händelserikt år inklusive relativt många nya aktiviteter.

Tillsammans med den nyetablerade TKJ-styrelsen, inledde vi året med att definiera tre huvudsakliga verksamhetsområden för klubbens verksamhet: tennisklubb, tennisträning och tävlingsverksamhet. Målet med tennisklubbens verksamhet är att ha gemensamma tennisevenemang och trevliga sociala evenemang för våra medlemmar. Vi har arrangerat diskussioner om TKJ:s verksamhet, samt konstaterat att vi fortfarande har möjligheter att förbättra det målet. Antalet medlemmar har dock fördubblats under det gångna året.

Inom tennisträningen har vi ungdoms- och barnträning som ett särskilt mål. Detta har burit stor frukt, eftersom vi nu på tisdagar har nästan 30 deltagande barn i tennisträningen!

Det är något jag är väldigt stolt över och ett särskilt tack till tränarteamet. I framtiden hoppas vi kunna utöka vårt tränarerbjudande även till våra medlemmar samt tävlingsspelare.

Tävlingsverksamheten har varit aktiv. Under året har vi kört en intern rankingtennistävling med ca. 20 klubbspelare. 2023 kommer tennisrankingen och klubbmästerskapet att vidareutvecklas, samt bli mer anordnad i TKJ:s regi.

Anmärkningsvärda tävlingsevenemang under det gångna året har varit TKJ Open samt Karleby KTK-derbymatch. TKJ:s herrlag steg till division 3 samt i Seniorserien har TKJ spelat aktivt.

Sammantaget vill TKJ:s styrelse tacka alla medlemmar för deras hjälp och delaktighet, samt önska er alla en riktigt God Jul och ett framgångsrikt Nytt År 2023!

På TKJ’s styrelsens vägnar

Olli Ahava
Ordförande