Inbjudan: TKJ Årsmöte / Vuosikokous 2024

Välkommen på TKJ:s årsmöte måndag den 29.01.2024 klockan 18:00 vid Tenniscenter i Jakobstad. Kaffe serveras.

Jakobstads Tennisklubb rf – Pietarsaaren Tenniskerho ry
Årsmöte – Vuosikokous 29.01.2024 kl. 18:00 Tenniscenter.

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas. Kokouksen avaus.
 2. Årsmötet konstateras lagligt och beslutförbart. Närvarande konstateras. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteanminen. Todetaan läsnäolijat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Val av protokolljusterare. Pöytäkirjatarkastajien valinta.
 5. Föredras bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittely.
 6. Fastställande av bokslutet. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Styrelsen och de redovisningsskyldigas ansvarsfrihet. Vastuuvapauden myöntäminen.
 8. Medlemsavgifter beslutas. Förslag är Vuxen 40€, Junior 20€. Jäsenmaksun vahvistaminen. Ehdotus aikuisille 40 €, junioreille 20 €.
 9. Val av ordförande, viceordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä varajäsentä.
 10. Val av verksamhetsgranskare. Toiminnantarkastajien valinta.
 11. Budget och verksamhetsplan för 2024. Budjetti ja toimintasuunnitelma.
 12. Övriga ärenden. Muut asiat.
 13. Mötets avslutande. Kokouksen päättäminen.